+45 21 81 79 49 info@ccox.dk
Vælg en side

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Firmakontakt information

CarCare by Oxholm – CVR: 41251743
Wittrupvej 1, DK-7120 Vejle Øst
Mobile: +45 21817949
Mail: lars@ccox.dk

Generelt

Nedenstående betingelser kommer til anvendelse for leverance- og serviceydelser fra Carcare by Oxholm – i det omfang, der ikke foreligger anden skriftlig aftale mellem parterne.

Salgs- og leveringsbetingelserne, udgør sammen med de øvrige aftaler mellem kunden og Carcare by Oxholm det aftalemæssige grundlag mellem kunden og Carcare by Oxholm.

Carcare by Oxholm er forhandler, dvs. at Carcare by Oxholm videresælger andre producenters produkter. For disse produkters vedkommende er det producentens regler, som er gældende (herunder dennes garantiforpligtelser).

Definitioner

Levering og aflevering – Ved levering forstås den fysiske overlevering af et køretøj fra kunden på Carcare by Oxholm virksomhedsadresse. Ved levering skal køretøjet være vasket og tømt for personlige effekter, der vil blive beregnet ekstra for dette jf. prislister. Aflevering er tilbagelevering til kunden.

Afhentning – efter opgavens udførelse skal afhentning ske indenfor det aftalte tidsinterval/dag. Der kan ikke påregnes opbevaring af køretøjer under tag, efter det aftalte seneste afhentningstidspunkt.

Opbevaring – Køretøjet der er meddelt kunden som værende færdige skal afhentes skal afhentes samme dag. Skal der ske opbevaring af køretøjet, for en dag eller to, vil dette blive afregnet med en pris pr. dag.

Afbestilling – Skal ske senest 48 timer før indleveringstidspunktet, hvis tidsfristen overskrides vil der blive påregnet et gebyr, hvis andet ikke er aftalt ved ordreafgivelsen.

Carcare by Oxholms ydelser

Carcare by Oxholm levere de aftalte serviceydelser, der skriftligt er specificeret i Carcare by Oxholms tilbud/ordrebekræftelse/aftaleseddel mv.

Kundens forpligtigelser

Såfremt kunden har oplyst firmanavn uden angivelse af, om der er tale om et personligt firma eller et selskab med begrænset hæftelse, er Carcare by Oxholm berettiget til at forudsætte, at der foreligger personlig og solidarisk hæftelse for den eller de ansvarlige personer hos kunden.

Kunden betaler særskilt for følgende serviceydelser

  • Transport af køretøjet, sker på anvisning fra kunden og udføres af en virksomhed der udfører sådanne ydelser. Sådanne ydelser er for kundens regning og risiko og Carcare by Oxholm frasiger sig ethvert ansvar.
  • Carcare by Oxholm pålægger diverse ydelser et gebyr jf. Carcare by Oxholms gebyrprisliste, herunder f.eks. ekspeditionsgebyr, fragt, efterkravsgebyr, miljøafgift etc.

Forsikring

Eventuelle skader/tyveri dækkes alene gennem ordreafgivers/ejers kasko-/ansvarsforsikring.

Indleverede registrerede køretøjer skal have både en ansvars og kaskoforsikring, således at køretøjet er dækket af ejers forsikring ved tyveri og eventuelle følgeskader.

Ikke registrerede køretøjer (uden nr. plader) er ikke dækket af Carecare by Oxholm forsikring. Ejer pålægges derfor det fulde ansvar for at tegne forsikringer inden aflevering.

Carcare by Oxholm har tegnet en erhvervsforsikring på forarbejdningsskader på 2. mio. kr.

Priser

Prisangivelser i prislister etc. er orienterende og kan til enhver tid ændres uden foregående varsel.

Der opkræves en miljøafgift på 3,75% af prisen ekskl. moms.

Priserne reguleres én gang årligt hver den 1. januar. Alle priser er eksklusive moms, hvis ikke andet fremgår af aftalen.

Priser i tilbud er, hvor andet ikke er angivet, gældende i 14 dage.

Leveringstid

De af Carcare by Oxholm opgivne leveringstider er baseret på bedste skøn. Carcare by Oxholm påtager sig ikke erstatningspligt for eventuelle forsinkelser, som ligger uden for Carcare by Oxholms muligheder at påvirke.

Ændringer ønsket af kunden – kan medføre ændret leveringstid.

Betalingsbetingelser

Det fremgår altid af aftalen, hvordan leverancen skal betales.

Carcare by Oxholm tager forbehold for prisændringer, der skyldes ændrede priser hos leverandører, kursændringer og upåregnelige medarbejder.

Betalingsbetingelser er senest 8 dage efter fakturadato.

Ved forsinket betaling har Carcare by Oxholm krav på forrentning af det skyldige beløb med 1,5 % pr. påbegyndt måned, ligesom Carcare by Oxholm kan beregne sig gebyr for betalingspåkrav og betalingspåmindelser.

Afbestillingsgebyr ved for sen afbestilling er 1.000 kr.

Kørsel til og fra en kundes adresse påregnes et gebyr på 500 kr. pr time samt 10,00 kr. pr km. plus andre vej- og broafgifter.

Opbevaring af biler vil blive opkrævet med 200 kr. pr. dag.

Carcare by Oxholm forbeholder sig rettigheden til at tilbageholde køretøj/effekter på hvilken der er udført arbejde, indtil det fulde fakturabeløb er betalt.

Garanti

Da Carcare by Oxholm ikke har indflydelse på behandlingen af bilen efter tilbagelevering af køretøjet, gives ingen garantier på serviceydelser.

For garanti på produkter mv. gælder leverandørgarantien.

Mangler og reklamation

Kunden er forpligtet til – at foretage kontrol af den leverede ydelse ved overdragelsen af køretøjet og før man forlader Carcare by Oxholm virksomhed med køretøjet.

Carcare by Oxholm er berettiget til – efter eget valg – enten at udbedre evt. fejl og mangler eller foretage omlevering til tilsvarende produkter af samme kvalitet.

Hvis andet ikke er direkte aftalt, sker fejludbedringen inden for normal arbejdstid.

Ansvarsbegrænsning

Carcare by Oxholm påtager sig intet direkte eller indirekte ansvar for fejl eller mangler ved køretøjet, der er påført bilen før denne er overdraget i Carcare by Oxholms varetægt. Bilen skal derfor gennemgås af begge parter ved aflevering, sker dette, fraskriver Carcare by Oxholm sig al ansvar. Resultatet af gennemgangen skrives ned og underskrives af begge parter.

Force Majeure

Ingen skal være erstatningsansvarlige over for den anden part for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art, som hindrer Aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter Aftalens indgåelse og ligger uden for parternes kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører mv..

I tilfælde af force majeure er begge parter forpligtet til at begrænse tabet mest muligt.

Carcare by Oxholm er ikke ansvarlig for ulovlige handlinger begået af tredjemand, herunder eksempelvis hacking, trafik tyveri, indbrud, hærværk eller tilsvarende.

Andet

Carcare by Oxholm forbeholder sig ret til at ændre produkt og produktionsspecifikationer til lignende eller sammenligneligt udstyr.

Carcare by Oxholm forbeholder sig retten til at ændre i de generelle salgs- og leveringsbetingelser uden notits.